Taste it

ALGEMENE VOORWAARDEN TASTE IT – FOOD & CO BVBA -

12 MEI 2021

 1. DEFINITIES

“Algemene Voorwaarden”: deze algemene verkoopsvoorwaarden van Taste it van toepassing op de levering van Producten aan de Klant;

-“Klant” of “Consument”: de natuurlijke persoon die de producten en diensten bestelt of de rechtspersoon in wiens naam een vertegenwoordiger of gevolmachtigde producten en diensten bestelt;

-“Overeenkomst”: al de bestellingen en de online bestellingen met betrekking tot de Producten gedaan door de Klant via de Website, webshop of alle andere bestelmogelijkheden mogelijkheden ( mail, tel, fax,…);

-“Persoonsgegevens”: de naam, voornaam, adres voor levering, rekeningnummer voor terug stortingen door Taste it, adres voor facturatie, identificatiegegevens van de rechtspersoon (indien van toepassing), telefoonnummer en e-mailadres van de Klant zoals ingegeven door de Klant op de Website en webshop op het ogenblik van de registratie en bestelling van de Producten;

-“Producten”: de producten en diensten die Taste it aan de Klant aanbiedt en levert;

-“Taste it”: is de commerciële benaming voor Food & Co een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Bellevue 5/GV, 9050 Gent, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BTW BE 0880.591.338 (RPR Gent); en

-“Website”: de website www.taste-it.today van Taste it waarop de Klant de bestelling voor de Producten en diensten kan plaatsen.

 1. TOEPASSINGSGEBIED

(1) De rechtsverhouding tussen de Klant en Taste it met betrekking tot de levering van Producten wordt geregeld door de Algemene Voorwaarden. De op het moment van bestelling van kracht zijnde Algemene Voorwaarden van Taste it zijn van toepassing op alle leveringen van Producten, Overeenkomsten en facturen uitgaande van Taste it.

(2) De Klant erkent voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en aanvaardt ze. Deze Algemene Voorwaarden hebben steeds voorrang op de eventuele voorwaarden van de Klant, die niet tegenstelbaar zijn aan Taste it, zelfs niet indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

 1. AANBOD, BESTELLING EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

(1) Het aanbod van Taste it op de site en webshop bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden Producten. Taste it is echter niet verantwoordelijk voor materiële vergissingen in deze omschrijving.

(2) Het aanbod van Taste it richt zich tot eindgebruikers in België.

(3) De bestelde Producten zijn niet bestemd voor wederverkoop. Daarom worden alleen bestellingen van huishoudelijke omvang aanvaard.

(4) De Klant kan een bestelling plaatsen op de site en webshop door zich eerst te registreren. Ook alle stappen van het online bestelproces op de webshop dienen door de Klant ook correct te worden doorlopen.

(5) Taste it zal de ontvangst van de bestelling elektronisch bevestigen via mail. Pas na het aanvaarden van de bestelling door Taste it ontstaat een recht op levering van de bestelde Producten.

(6) De Klant kan de Producten individueel bestellen.

(7) Taste it is enkel gebonden tot levering van de Producten zoals specifiek omschreven in de orderbevestiging.

(8) Taste it verkoopt geen Producten aan Consumenten onder de achttien (18) jaar.

(9) Taste it aanvaardt enkel bestellingen met een minimum van 35 EURO, inclusief BTW. Dit geldt niet voor bestellingen die geplaatst zijn via de online webshop op basis van SEPA domiciliëring betalingen.

(10) Elke bestelling moet geplaatst worden om uiterlijk 10 uur op de dag van de levering. Op uitdrukkelijk verzoek van de Klant en met goedkeuring van Taste it kan een speciale bestelling ook op zaterdag en zondag worden bezorgd.

 1. VERPLICHTINGEN KLANT

(1) De Klant is ertoe gehouden de product- en gebruiksaanwijzingen, alsook de waarschuwingen bij de geleverde Producten aandachtig te lezen en in acht te nemen. Taste it is niet aansprakelijk voor eender welke schade als gevolg van het niet opvolgen van product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen en de Klant vrijwaart Taste it tegen iedere aanspraak van derden dienaangaande.

(2) De Klant verbindt zich ertoe zijn/haar Persoonsgegevens correct en zo volledig mogelijk in te vullen op de website en webshop voor doeleinden van bestelling van de Producten.

 1. GEEN HERROEPINGSRECHT

De Consument beschikt voor de aankopen van Producten op de Website niet over een herroepingsrecht overeenkomstig de bepalingen van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, vermits deze aankopen betrekking hebben op de levering van goederen die slechts beperkt houdbaar zijn en snel kunnen bederven (artikel VI.53, 4° Wetboek Economisch Recht).

 1. PRIJZEN EN BETALING

(1) Tenzij schriftelijk anders is bepaald, zijn alle prijzen voor de Producten zoals vermeld op de Website en webshop vermeldt in euro en inclusief alle taksen. Ze houden rekening met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling. Iedere wijziging van het BTW-tarief kan in de prijzen van de Producten worden opgenomen.

(2) Online bestellingen via de Website dienen onmiddellijk door de Klant betaald te worden. Voor de betaling kan de Klant alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en op de Website aangegeven betaalwijzen.

Voor bestellingen via de website met SEPA-domiciliërings volmachten betaalt de Klant de factuur voor de vermelde vervaldatum.Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat er voldoende fondsen beschikbaar zijn bij de behandeling van de betaling.

(3) Indien de Klant kiest voor betaling via PayPal of kredietkaart, wordt het bedrag periodiek van de PayPal- of kredietkaartrekening van de Klant afgehaald. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat er voldoende fondsen beschikbaar zijn bij de behandeling van de betaling.

(4) Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zoals bij betaling door facturatie, is Taste it niet gehouden tot levering van de Producten zolang de online bestelling van de Producten niet integraal is betaald door de Klant.

(5) Voor de directe online betalingen doet Taste it een beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. De financiële gegevens van de Klant die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. Taste it heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de Klant. De online betalingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform van toepassing, die als enige de verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van alle online betalingen.

(6) De prijs verschuldigd door de Klant is de prijs zoals op de orderbevestiging weergegeven.

(7) Taste it is gerechtigd te allen tijde de prijzen voor de Producten aan te passen via wijziging van de prijzen op de Website. Mocht de Klant bezwaar hebben tegen de gewijzigde prijs, dan heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te beëindigen via de Website, met inachtname van de bepalingen van artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden. Indien de Klant de Overeenkomst echter niet beëindigt en de Klant blijft gebruik maken van de Producten vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde prijzen, dan zijn deze vanaf dat ogenblik automatisch van toepassing op de Overeenkomst.

(8) Taste it is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst, en met name het leveren van de Producten, op te schorten zolang de Klant niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

(9) Professionele Klanten die bestellingen plaatsen voor professioneel gebruik kunnen bij de bestelling op de Website een factuur aanvragen. Facturen worden door Taste it uitsluitend elektronisch aangeboden aan de Klant.

 1. LEVERING / ONDERBREKING OF OPSCHORTING VAN LEVERING – OVERDRACHT VAN RISICO

(1) Taste it levert de Producten aan de Klant.

(2) Taste it zal de Producten slechts leveren na volledige betaling van de Producten via de Website. Tenzij de Producten nadien met factuur worden betaald mits goedkeuring van Taste it.

(3) Taste it kan voor de levering van de Producten beroep doen op een logistieke partner die overal in België bezorgt.

(4) Leveringen van bestellingen via de Website gebeuren voor 10 uur op alle weekdagen.

(5) De levering vindt plaats op het adres dat de Klant heeft aangeduid als leveringsadres. De Klant kan zijn/haar leveringsadres wijzigingen via de Website uiterlijk tot 14 uur ’s middags de dag voorafgaand aan de voorziene dag van levering.

(6) De Klant dient ervoor te zorgen dat de persoonlijke aflevering (hetzij door persoonlijke afgifte hetzij door contactloze levering) van de Producten op het door zijn/haar opgegeven leveringsadres mogelijk is tijdens de uren die de Klant heeft bevestigd aan Taste it. Indien de persoonlijke aflevering onmogelijk is, om welke reden dan ook, dan is de Klant in gebreke voor wat betreft de aanvaarding en alleen aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende kosten en schade. Indien deze persoonlijke aflevering van de Producten onmogelijk is, dan wordt aan de Overeenkomst voldaan door Taste it door de Producten te plaatsen bij een buur of voor de deur van de woning, bedrijf, school of instelling van de Klant. De levering op deze wijze gebeurt volledig op risico van de Klant en Taste it is niet verantwoordelijk voor het bederven of verdwijnen van de Producten.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

(1) Taste it is slechts aansprakelijk voor door de Klant geleden materiële of lichamelijke schade indien deze het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van het niet nakomen van een verplichting van Taste it, of in geval van zware of opzettelijke fout van Taste it of diens werknemers.

(2) Aansprakelijkheid van Taste it voor indirecte en gevolgschade, winst- of inkomensverlies en verlies van besparingen is uitgesloten.

(3) Taste it is in geen geval aansprakelijk voor eender welke schade als gevolg van door de Klant aan Taste it verstrekte onjuiste informatie en de Klant vrijwaart Taste it tegen iedere aanspraak van derden dienaangaande.

(4) Taste it is niet aansprakelijk voor eender welke schade door het niet opvolgen van door Taste it verstrekte product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen en de Klant vrijwaart Taste it tegen iedere aanspraak van derden dienaangaande.

(5) Indien de Klant heeft gekozen voor levering bij zijn/haar buren, voor de deur van zijn/haar leveradres of op iedere andere wijze dan de persoonlijke aflevering, draagt de Klant hiervoor alle risico’s. Taste it is niet verantwoordelijk voor het bederven of verdwijnen van Producten, noch voor de hierdoor door de Klant geleden schade.

(6) In ieder geval is de aansprakelijkheid van Taste it beperkt tot de waarde van de Overeenkomst.

(7) De bepalingen inzake aansprakelijkheid in de voorgaande alinea’s zijn tevens van toepassing op de (persoonlijke) aansprakelijkheid van organen, medewerkers en hulppersoneel van Taste it die hierop een beroep kunnen doen.

 1. GEBREKEN EN KLACHTEN

(1) Taste it garandeert de kwaliteit en de versheid van haar Producten tijdens de aangeduide verbruiksperiode, dit op voorwaarde dat de Klant de Producten in de ongeopende verpakking en in adequate omstandigheden bewaart.

(2) Klachten inzake niet-conforme levering en zichtbare gebreken moeten gebeuren binnen de vierentwintig (24) uren na de levering. Na het constateren van enig gebrek, is de Klant gehouden om het gebruik van de betreffende Producten onmiddellijk te staken.

(3) In ieder geval dienen klachten steeds elektronisch te worden overgemaakt aan Taste it, met identificatie van de betrokken goederen en een gedetailleerde motivering van de klacht. Bij gebreke van tijdige klacht wordt de Klant geacht de geleverde Producten onherroepelijk te aanvaarden.

(4) De aansprakelijkheid van Taste it beperkt zich in elk geval – naar eigen keuze en inzicht van Taste it – tot het (opnieuw) leveren van de ontbrekende of gebrekkige Producten. Is opnieuw leveren van de Producten niet (meer) mogelijk of zinvol, dan heeft de Klant recht op een terugbetaling van de prijs van de ontbrekende of gebrekkige Producten.

 1. PRIVACY

Bij de afhandeling van bestellingen verwerkt Taste it de Persoonsgegevens. Om de Klant te informeren over wat er met deze gegevens gebeurt, hanteert Taste it een privacy verklaring die geraadpleegd kan worden op de Website via de privacyverklaring.

 1. OVERMACHT

(1) Taste it is niet verantwoordelijk voor enige levering van Producten in geval van overmacht (hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot natuuromstandigheden, terroristische aanslagen, overheidsmaatregelen, stakingen, epidemieën en pandemieën, lock-out, personeelstekort, breuk van machines en/of gereedschappen, schaarste in grondstoffen en/of materialen, brand en vertragingen bij of faillissement van leveranciers of onderaannemers).

(2) Taste it behoudt zich het recht voor de termijn van uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of te verlengen zolang de situatie van overmacht duurt, zonder hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

 1. SPLITSBAARHEID

De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze Algemene Voorwaarden of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In geval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen Taste it en de Klant onderhandelen om het nietige beding te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van de Algemene Voorwaarden. Indien Taste it en de Klant hierover geen overeenstemming bereiken, kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

(1) Alle Overeenkomsten tussen Taste it en de Klant waarop onderhavige Algemene Voorwaarden betrekking hebben worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

(2) Alle geschillen die uit de Overeenkomst tussen Taste it en de Klant voortvloeien, worden uitsluitend berecht door de rechtbanken van Gent.

Nu vrijdag 10 mei nemen we de brug en zijn we dus uitzonderlijk gesloten. Next Friday, May 10th, we will be taking the day off and will be closed